ДОКЛАД


от Изх. № 166/06.08.2006 г.


ДО
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Г-Н МИЛОР МИХАЙЛОВ
ЗАМ.КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Кучетата в изолатора лежат върху влажните скари и под. Почистването в клетките се извършва с пароструйка в присъствието на кучетата, в резултат на което кучетата се намокрят и дезинфекцират с използваните за пода препарати, в случая белина.

 

ДОКЛАД
Аксиния Боснева - Фондация "АФА-България", Радостина Галитионова - Студентските координатори на проекта за мониторинг върху дейността на общинския изолатор

ОТНОСНО: извършена на 03.08.2006г. проверка на общинския изолатор - Сеславци

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИХАЙЛОВ,

Съгласно заповед на кмета на Столична община, № РД 09 01-334/1.08.06 на 3 август 2006г. бе извършена проверка на дейността на общинския изолатор по следния ред:
І. Залавяне на кучетата, съгласно Чл. 151, т. 9 и т. 10; Чл. 151, т.1; Чл. 150, ал.1, т. 2, б. "е" от Закона за ветеринарномедицинската дейност(ЗВД)
Във връзка с пристигането на умрели кучета в изолатора проверката установи, че при залавянето на кучета се нарушават изброените членове от ЗВД. Отсъствието на вет.лекар от ловния екип води до:
• Прилагане на Вет.Мед.Продукти(ВМП) в нарушение на закона, т.к. съгласно Чл. 151, т. 9 от ЗВД това е допустимо единствено под контрола на вет. лекар, какъвто липсва в ловния екип
• Смърт на заловеното куче в случай на непоносимост към упойващото вещество, поради невъзможност за прилагането на животоспасяващи мерки от страна на вет.лекар, съгласно Чл. 150, ал.1, т. 2, б. "е"
Предписание:
1. Да се включат в ловните екипи вет.лекари

ІІ. Транспортиране на заловените животни, съгласно чл. 161, ал.1 от ЗВД и чл.11, ал.1 от Наредба № 4/10.02.2000г.
Във връзка с пристигането на умрели кучета в изолатора проверката установи:
• в превозните средства, предназначени за транспортиране липсва специално оборудване, което да предпазва животните от нараняване, задушаване и други увреждания
Предписание:
1. Да се транспортират животните в самостоятелни клетки, които могат да бъдат сгъваеми за по-лесна преносимост. По този начин се рашава и проблема с настаняването : в момента животните се настаняват като се влачат по коридорите на изолатора с примки.
2. Препоръчваме служителите да настаняват животните като ги пренасят с мобилни клетки до стационарните. Това ще намали рисковете за увреждания и причиняване на стрес у животните.

ІІІ. Настаняване в изолатора, съгласно Чл. 150, ал. 1, т. 2, б. а), б), д), е);
Чл. 150, ал. 2; Чл. 151, т. 1 , т. 6 и т. 15; Чл. 173, т. 4 от ЗВД:
Проверката установи, че:
• липсва отделно помещение за малките кучета, които се настаняват в отделни клетки от възрастните животни, но в едно и също помещение. Животните се настаняват групово в нарушение на Чл. 151, т. 1 , т. 6 и т. 15 от ЗВД, като се създават условия за агресивно поведение между тях. Служителите обясниха, че принципа за групово настаняване е експеримент: само при инциденти между кучетата(ако те се нападнат) ги разделят. Тази практика излага на риск здравето и живота на кучетата.
• въздухът в помещението се осигурява от прозорци, с възможност за отваряне едва 20%. Поради липсата на добра вентилация почистването с препарат води до възпаление на очите и недостиг на свеж въздух
Предписание:
1. Да се обособи самостоятелно помещение за малките кучета, изолирано от това за възрастните кучета чрез преградна стена, с което ще се избегнат рисковете за здравето и стресови ситуации за малките кучета.
2. Кучетата да се настаняват в самостоятелни клетки, т.к. стресът може да породи агресивност между тях, когато са в общи клетки
3. За осигуряване на необходимото пространство и свобода на движение, както и на подходящ микроклимат с достатъчно въздух и допустима влажност, съгласно ЗВД всяка клетка от вътрешното помещение да има излаз към външна клетка, монтирана до външната стена на сградата на принципа на изградения обект в бившия изолатор в кв. "Лозенец"

ІV. Хранене на кучетата, съгласно Чл. 150, ал. 1, т. 2, б. а), б), д), е);
Чл. 150, ал. 2; Чл. 151, т. 1 , т. 6 и т. 15; Чл. 173, т. 4 от ЗВД.
Проверката установи:
• За всички кучета без оглед на големина и възраст дажбата е еднаква - 200 грама суха храна
• Малките кучета се хранят с неподходяща за тях суха храна, предназначена за възрастни кучета, в резултат на което според данните на медиаторите в изолатора масово измират от дехидратация
• Храненето се извършва в часовете, когато медиаторът отсъства и той няма наблюдение какви количества храна се дават и дали всички кучета успяват да се нахранят(логично е по-слабите кучета да отстъпват храната си на по-силните, но информация за това липсва)
• В общите клетки се създават условия за причиняване на страх и предизвикване на агресия при така организираното хранене на кучетата
Предписание:
1. Дажбата храна да се определя от килограмите на кучето и да се съобрази с препоръчителните количества от производителя на съответната суха храна
2. Храненето да се извършва задължително в присъствието на медиатора
3. Малките кучета да се хранят с подходяща за тях течна и суха храна, 2 пъти или 3 пъти на ден според възрастта им
4. За малките кучета, които не се хранят достатъчно да им се осигури лекарски преглед и да се приложи чл. 150, ал.1, т. 2, б. "е" от ЗВД - "незабавно лечение при заболяване или нараняване";
5. Храненето да става индивидуално в самостоятелни клетки

V. Почистване на помещението за кучета в изолатора
Проверката установи:
• Почистването в клетките се извършва с пароструйка в присъствието на кучетата, в резултат на което кучетата се намокрят и дезинфекцират с използваните за пода препарати, в случая белина. Този начин на почистване уврежда здравето на кучетата и им причинява страх и стрес в разрез с Чл. 151, т.1 от ЗВД.
• Върху мократа козина на две от кучетата имаше множество накацали мухи(вероятно мръсната вода от пода е изтласкана върху кучетата и е привлякла насекомите
• Кучетата лежат върху влажните скари и под
Предписание:
1. Кучетата да бъдат премествани, докато се почистват клетките и да се връщат обратно, когато пода и скарите са изсъхнали
2. След дезинфекциране да се осигури приток на свеж въздух( очите на проверяващите сълзяха от силната концентрация на белина във въздуха, докато преминаваха през помещението за кучета)

VІ. Осиновяване и ветеринарномедицинско обслужване на кучетата за изписване, съгласно Чл. 6, ал.3 от Наредба №23; Чл. 174, ал.1, ал.2 от ЗВД; Чл. 175, ал.2, т. 5 от ЗВД
Проверката установи:
• Гражданите, осиновили кучета от изолатора не получават документ за извършените им ветеринарномедицински манипулации
• При случаи на усложнение или смърт след изписването на кучето от изолатора вет. Лекари не носят отговорност поради липса на данни за извършената от тях работа
• Представителите на НПО отказаха да се организира наблюдение на кастрация на женско куче, т.к. вет.лекар, който щеше да оперира беше с гипсирана ръка, поради счупване на предлакътна кост(Вет.лекар твърдеше, че това не му пречи да оперира, но присъсвието на гипс подлага под съмнение не само неговите умения, но и стерилността на извършваните операции)
Предписание:
1. Да се издава документ с отбелязани манипулации на кучето за осиновяване с подпис и печат от вет. Лекар, който ги е извършил
2. Да се издаде заповед за разрешение на медиатора да заснема настанените кучета в изолатора с цел разпространяването на техните снимки за осиновяване

VІІ. Евтаназия(умъртвяване ) на кучетата от изолатора, съгласно Чл. 179, ал.1, ал.2 и ал.3, т.1 и т.4; Чл. 180; Чл. 181 от ЗВД: Чл. 6, ал.1 от Наредба №23
Проверката установи:
• Кучетата, определени за евтаназия, се прострелват с упойващи стрели, докато са в клетките в присъствието на останалите кучета, с което се причинява страх и стрес в разрез с Чл. 151, т.1 от ЗВД.
• Упоените кучета се влачат по коридора между клетките, за да се евтаназират в съседното помещение направо върху пода пред хладилната камера
• Етаназията се извършва интеркардиално( инжектира се евтаназина директно в сърцето), като вет.лекарите категорично отричат да прилагат медикамента интервенозно, което е препоръчителната световна практика
Предписание:
1. Кучетата да бъдат настанявани от самото начало самостоятелно по клетките
2. За преместването на упоените кучета до хладилната камера да се използва наличната носилка или друго приспособление
3. Инжектирането на смъртоносната течност да се осъществява върху плот или маса
4. Евтаназията да се извършва интервенозно
5. При съставянето на протокол за евтаназия да се засвидетелства присъствието на медиатора чрез негов подпис на гърба на протокола

Надяваме се предложенията за промени в дейността на изолатора с оглед спазването на изискванията за хуманно отношение към животните, регламентирани в нормативната база на РБългария, да бъдат приети и реализирани в най-скоро време.

Очакваме да ни уведомите за Вашето решение.

С уважение:
Аксиния Боснева
председател на АФА-България

Радостина Галитионова
Координотор - Студентски съвети


В резултат на направената проверка бяха постигнати известни договорености с ръководството на изолатора и кмета на София - ген. Бойко Борисов.