ЕВРОПЕЙСКА КОНВЕНЦИЯ

ЗА ЗАЩИТА НА

ЖИВОТНИТЕ КОМПАНЬОНИПРЕАМБЮЛ

Държавите членки на Съвета на Европа, подписали тази Конвенция,

Считащи, че целта на Съвета на Европа е да осъществява по-тесни връзки между своите членове;

Признаващи, че човека има морално задължение да уважава всички живи същества и съблюдаващи особените връзки между човека и животните компаньони;

Осъзнаващи важната роля на животните компаньони поради техния принос към качеството на живота и следователно тяхното значение за обществото;

Осъзнаващи трудностите, произтичащи от голямото разнообразие на животните, които са отглеждани от човека;

Оценяващи рисковете свързани със свръхпопулацията на животните за хигиената, здравето и сигурността на човека и други животни;

Считащи, че отглеждането на диви животни като животни компаньони не би трябвало да се окуражава;

Запознати с различните условия на придобиване, отглеждане, размножаване с търговска и не търговска цел, преотстъпване или търговия с животни компаньони;

Запознати с това, че условията, при които се отглеждат животните компаньони не винаги позволяват осигуряване на доброто им здраве и благосъстояние;

Констатирайки, че отношението на хората към животните компаньони варира в широки граници, понякога поради липса на познания или на добросъвестност;

Считащи, че един основен общ стандарт на отношение и поведение, който води до отговорно отглеждане на животните компаньони е не само желана, но и реалистична цел;

Се споразумяха за следното:

ГЛАВА I – ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1 - Определения

1. Под животно компаньон се разбира всяко животно, отглеждано или предназначено да бъде отглеждано от човека в неговия дом, за удоволствие и като компаньон.

2. Под търговия с животни компаньони се разбира всички сделки, извършвани редовно в съществени размери и с цел печалба, включващи прехвърляне правото на собственост върху тези животни.

3. Под размножаване и отглеждане на животни компаньони с търговска цел се разбира размножаване и отглеждане главно с цел печалби и в съществени количества.

4. Под приют за животни са разбира сграда с не търговска цел, където могат да бъдат държани голям брой животни компаньони. Когато държавното законодателство и/или административните разпоредби позволяват, такава сграда може да приема скитащи животни.

5. Под скитащо животно се разбира всяко животно компаньон, което или няма дом или се намира извън границите на дома на своя собственик или гледач и не е под контрола или под прекия надзор на собственик или гледач.

6. Под компетентна власт се разбира властта посочена от държавата членка.

Член 2 - Поле на приложение и прилагане

1. Всяка страна се ангажира да вземе необходимите мерки за прилагане на разпоредбите на тази Конвенция, по отношение на:

а. животните компаньони, отглеждани от физически или юридически лица във всеки дом, във всяко място, където се осъществява търговия или отглеждане и развъждане с цел търговия на такива животни, както и във всеки приют за животни;

б. при случай на необходимост, скитащите животни.

2. Никоя разпоредба на тази Конвенция не изключва прилагането на други средства за защита на животните или за запазване на застрашени диви видове.

3. Никоя разпоредба на тази Конвенция не отнема правото на страните да приемат по- строги мерки за да осигурят защитата на животните компаньони или да прилагат разпоредбите, следващи по долу за категории животни, които не са изрично цитирани в този документ.

ГЛАВА II – ПРИНЦИПИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ КОМПАНЬОНИ

Член 3 - Основни принципи за благосъстоянието на животните

1. Никой не трябва да причинява ненужно болка, страдания или страх на животно компаньон.

2. Никой не трябва да изоставя животно компаньон.

Член 4 - Отглеждане

1. Всяко лице, което отглежда животно компаньон или е приело да се грижи за него трябва да бъде отговорно за неговото здраве и благосъстояние.

2. Всяко лице, което отглежда животно компаньон или което се грижи за него трябва да му осигурява условията, грижите и вниманието, съобразени с естествените му нужди според вида и породата му, а именно:

а). да му осигурява в достатъчно количество храната и водата, които са му необходими;

б). да му осигурява възможност за достатъчно движение;

в). да взима необходимите мерки за да не допуска то да избяга.

3. Едно животно не трябва да бъде отглеждано като животно компаньон ако:

а). условията, посочени в параграф 2 от този член не са изпълнени или ако,

б). въпреки, че тези условия са изпълнени, животното не може да се приспособи към пленничеството.

Член 5 - Размножаване

Всяко лице, което селекционира животно компаньон за размножаване трябва отговорно да се съобразява с анатомичните, физиологичните и поведенческите характеристики, които могат да застрашат здравето и благосъстоянието на потомството или на женското животно.

Член 6 - Възрастови ограничения за придобиване на животно

Никое животни компаньон не трябва да бъде продавано на лица под 16 години без изричното съгласие на родителите или настойниците.

Член 7 - Обучение

Никое животно компаньон не трябва да бъде обучавано по начин, който уврежда здравето и благосъстоянието му, а именно принуждавайки го да надминава възможностите си или физическата си сила или използвайки неестествени средства, които причиняват рани или ненужна болка, страдание или страх.

Член 8 - Търговия, развъждане и отглеждане с цел търговия, приюти за животни

1. Всяко лице, което в момента на влизане в сила на Конвенцията, се занимава в търговия или размножава или отглежда животни компаньони с цел търговия или което управлява приют за животни трябва в срок, който се определя от всяка страна да го декларира на компетентната власт.

Всяко лице, което има намерение да се занимава с една от тези дейности трябва да го декларира на компетентната власт.

2. Тази декларация трябва да посочва:

а). видовете животни компаньони, които са или ще бъдат предмет на дейността;

б). отговорното лице и неговите познания в областта;

в). описание на помещенията и оборудването, които са или ще бъдат използвани.

3. Дейностите, посочени по горе могат да бъдат упражнявани само:

а). ако отговорното лице притежава знанията и способностите, необходими за упражняването на тази дейност, в следствие на професионално обучени или на достатъчен опит с животни компаньони или

б). ако използваните за дейността помещения и оборудване отговорят на изискванията, изложени в чл. 4.

4. На база на декларацията, направена съобразно разпоредбите на Параграф 1, компетентната власт трябва да определи дали условията посочени в Параграф 3 са изпълнени или не. В случай, че условията не са изпълнени, компетентната власт трябва да препоръча мерки и ако е необходимо за защитата на животните, да забрани започването или продължаването на дейността.

5. Компетентната власт трябва, съобразно националното законодателство, да контролира дали условията посочени по-горе са изпълнени или не.

Член 9 - Реклама, представления, изложби, състезания и подобни изяви

1. Животните компаньони могат да бъдат използвани в реклама, представления, изложби, състезания и подобни прояви само ако:

а). организаторът е създал необходимите условия за да бъдат животните третирани съобразно изискванията на Чл. 4, Параграф 2 и ако

б). тяхното здраве и благосъстояние не бъдат застрашавани.

2. Не трябва да бъдат давани никакви вещества, прилагано никакво лечение или използвани средства на животно компаньон, с цел да бъде увеличено или понижено естественото ниво на постиженията му:

а). по време на състезания;

б). във всеки друг момент, ако това може да представлява риск за здравето и благосъстоянието на това животно.

Член 10 - Хирургически интервенции

1. Хирургическите интервенции, целящи промяна външния вид на животно компаньон или имащи други не лечебни цели трябва да бъдат забранени и по-специално:

а). рязането на опашката;

б). рязането на ушите;

в). изрязването на гласните струни;

г). отстраняването на ноктите и зъбите.

2. Изключения от тази забрана може да се позволяват само:

а). ако ветеринарният лекар счита, че хирургическа интервенция с не лечебна цел е необходима по ветеринарномедицински причини или в интерес на конкретното животно;

б). за да предотврати репродукцията.

3. а). Интервенции, по времето на които животното ще изпита или има риск да изпита значителни болки, трябва да бъдат извършвани само под упойка и от ветеринарен лекар или под негов контрол.

б). Интервенции, не изискващи упояване могат да бъдат извършвани от компетентно лице съобразно националното законодателство.

Член 11 - Убиване

1. Само ветеринарен лекар или друго компетентно лице може да извършва убиване на животно компаньон, с изключение на спешни случаи когато трябва да се прекратят страданията на животното и помощта на ветеринарен лекар или друго компетентно лице не може да бъде получена бързо или във всички други случаи на спешност, предвидени от националното законодателство. Всяко убиване трябва да се извършва с минимум физически и душевни страдания, в зависимост от обстоятелствата. Избраният метод, с изключение на спешните случаи, трябва:

а). или да предизвиква незабавна загуба на съзнание, последвано от смърт;

б). или да започне с прилагане на пълна обща упойка, последвана от действие, което ще предизвика със сигурност смърт.

Лицето, отговорно за убиването трябва да се увери, че животното е мъртво преди трупът да бъде унищожен.

2. Следните методи за убиване трябва да бъдат забранени:

а). удавяне или други методи на задушаване, освен ако те не предизвикват ефектите, упоменати в Параграф 1, алинея б;

б). използването на всяка отрова или наркотик, чиято дозировка и приложение не могат да бъдат контролирани по такъв начин, че да бъдат предизвикани ефектите, упоменати в Параграф 1;

в). убиване с електрически ток, освен ако то не е предшествано от незабавна загуба на съзнание.

ГЛАВА III - ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗА СКИТАЩИТЕ ЖИВОТНИ

Член 12 - Намаляване броя на скитащите животни

Когато една страна смята, че броя на скитащите животни представлява проблем за нея, тя трябва да вземе необходимите законодателни и/или административни мерки, за да намали този брой, чрез методи, не причиняващи болка, страдания и страх, които могат да бъдат избегнати.

а). тези мерки трябва да включват изискванията, че:

I. ако тези животни трябва да бъдат залавяни, това трябва да става в минимум физически и душевни страдания, съобразно природата на животното;

II. независимо дали заловените животни ще се приютяват или ще се убиват, това трябва да бъде съобразено с принципите, заложени в тази Конвенция.

б). страните се ангажират се предвиждат:

I. трайна идентификация на кучетата и котките с подходящи средства, които причиняват само леки и моментни болки, страдания или страх, като татуирането, придружено с вписване на номера, както и името и адреса на собствениците;

II. ограничаването на не планираното развъждане на кучетата и котките, насърчавайки тяхната стерилизация;

III. насърчаване на лицата, намерили скитащо куче или котка да сигнализират на компетентната власт.

Член 13 - Изключения при залавяне, приютяване и убиване

Изключенията от принципите, заложени в тази Конвенция, засягащи залавянето, приютяването и убиването на скитащи животни могат да бъдат приемани само когато са неизбежни в рамките на правителствени програми за контрол на болестите.

ГЛАВА IV - Информиране и образование

Член 14 - Информационни и образователни програми

Страните се ангажират да насърчават развитието на информационни и образователни програми за да подпомогнат организациите и лицата, чиято дейност е свързана с отглеждане, размножаване, обучение, търговия и приютяване на животни компаньони, в запознаването им с постановленията и принципите на тази Конвенция.

В тези програми вниманието трябва да бъде насочено по специално върху следните точки:

а). обучението на животни компаньони с цел търговия или състезания, което трябва да бъде извършвано от лица, имащи необходимите знания и компетентност;

б). необходимостта да не се насърчава:

I. подаряването на животни компаньони на лица под 16 години без изричното съгласие на техните родители или настойници;

II. подаряване на животни компаньони като награди или бонуси;

III. не планираното размножаване на животни компаньони.

в). възможните негативни последствия за здравето и благосъстоянието на дивите животни от тяхното придобиване или предлагане като животни компаньони;

г). рисковете, произтичащи от безотговорното придобиване на животни компаньони, водещо до увеличаване броя на нежеланите и изоставени животни.

ГЛАВА V - Многостранни консултации

Член 15 - Многостранни консултации

1. Страните пристъпват в срок от 5 години след влизане в сила на Конвенцията и на всеки 5 години в последствие и всеки път, когато мнозинството от представителите на страните го желае, към многостранни консултации в рамките на Съвета на Европа, за да оцени приложението на Конвенцията както и евентуална необходимост от преразглеждане или допълване на което и да било от нейните постановления. Тези консултации се провеждат по време на събранията, свиквани от Генералния Секретар на Съвета на Европа.

2. Всяка страна има правото да излъчи представител, който да участва в тези консултации. Всяка държава членка на Съвета на Европа, която не е страна по тази Конвенция има правото да бъде представлявана на тези консултации от наблюдател.

3. След всяка консултация, страните внасят в Комитета на Министрите на Съвета на Европа доклад за консултацията и функционирането на Конвенцията, включвайки ако сметнат за необходимо предложения за изменения и допълнения на членовете от 15 до 23 на Конвенцията.

4. Като спазват постановленията на тази Конвенция, страните установяват вътрешния ред за провеждане на консултациите.

ГЛАВА VІ - Изменения и допълнения

Член 16 - Изменения и допълнения

1. Всяко изменение и допълнение на Членовете от 1 до 14, предложено от една страна или от Комитета на Министрите, се съобщава на Генералния Секретар на Съвета на Европа и се предава от него на държавите членки на Съвета на Европа, на всяка страна и на всяка държава, поканена да се присъедини към Конвенцията, съобразно постановленията на Член 19.

2. Всяко изменение и допълнение, предложено съобразно постановленията на предходния параграф се разглежда най-късно 2 месеца от датата на предаването му от Генералния Секретар по време на многостранна консултация, където това изменение и допълнение може да бъде прието с мнозинство от 2/3 от страните. Приетият текст се съобщава на страните.

3. След изтичане на 12 месеца от приемането му, по време на многостранна консултация, всяко изменение и допълнение влиза в сила, ако някоя от страните не изрази официално възражение.

ГЛАВА VІІ - ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 17 - Подписване, ратифициране, приемане, одобряване

Тази конвенция може да бъде подписвана от всяка държава членка на Съвета на Европа. Тя се внася за ратифициране, приемане или одобрение. Документите за ратифициране, приемане или одобрение се допозират до Генералния Секретар на Съвета на Европа.

Член 18 - Влизане в сила

1. Тази Конвенция влиза в сила от първия ден на месеца, след изтичането на шестмесечен период от датата, на която четири държави членки на Съвета на Европа са изразили съгласие да бъдат юридически ангажирани с Конвенцията, съобразно постановленията на Член 17.

2. За всяка държава членка, която изрази по-късно съгласието си да бъде юридически ангажирана с Конвенцията, Конвенцията влиза в сила от първия ден на месеца, след изтичането на шестмесечен период от датата на депозиране на документа за ратифициране, приемана или одобряване.

Член 19 - Присъединяване на държави не членки

1. След влизането в сила на тази Конвенция, Комитетът на Министрите на Съвета на Европа може да покани всяка държава не членуваща в Съвета на Европа да се присъедини към тази Конвенция с решение, взето с мнозинството предвидено в Член 20.г. от Правилника за устройството и функционирането на Съвета на Европа и с единодушното одобрение на договарящите се държави, имащи право да заседават в Комитета на Министрите.

2. За всяка присъединяваща се държава, Конвенцията влиза в сила от първия ден на месеца, след изтичането на шестмесечен период от датата на депозиране на документа за присъединяване до Генералния Секретар на Съвета на Европа.

Член 20 - Териториална клауза

1. Всяка държава може, в момента на подписването или в момента на депозирането на своите документи за ратифициране, приемане или присъединяване, да посочи територията или териториите, в които ще се прилага тази Конвенция.

2. Всяка страна може, във всеки следващ момент, с декларация адресирана до Генералния Секретар на Съвета на Европа, да разшири приложението на тази Конвенция, посочвайки в декларацията новата територия. По отношение на тази територия, Конвенцията влиза в сила от първия ден на месеца, след изтичането на шестмесечен период от датата на приемането на декларацията от Генералния Секретар.

3. Всяка декларация, направена въз основа на двата предходни Параграфа може да бъде оттеглена, що се отнася до всяка територия, посочена в тази декларация, с официално писмено съобщение, адресирано до Генералния Секретар. Оттеглянето влиза в сила от първия ден на месеца, след изтичането на шестмесечен период от датата на приемането на официалното съобщение от Генералния Секретар.

Член 21 - Рестриктивни клаузи

1. Всяка държава може, в момента на подписването или в момента на депозирането на своите документи за ратифициране, приемане, одобряване или присъединяване, да декларира запазване на едно или повече права на изключения по отношение на Член 6 и на Алинея а от Параграф 1 на Член 10. Никакво друга право на изключения не може да бъде запазвано.

2. Всяка страна, която е изразила запазване на права на изключения, въз основа на предходния параграф може да го оттегли напълно или частично, адресирайки официално писмено съобщение до Генералния Секретар на Съвета на Европа. Оттеглянето влиза в сила от датата на приемане на официалното съобщение от Генералния Секретар.

3. Страната, която е изразила запазване на права на изключения от постановление на тази Конвенция не може да изисква прилагането на това постановление от друга страна; все пак тя може, ако запазването на права на изключения е частично или не безусловно, да изисква прилагането на това постановление в степента, в която тя го е приела.

Член 22 - Денонсиране

1. Всяка страна може във всеки момент да денонсира тази Конвенция, адресирайки официално писмено съобщение до Генералния Секретар на Съвета на Европа.

2. Денонсирането влиза в сила от първия ден на месеца, след изтичането на шестмесечен период от датата на приемането на официалното съобщение от Генералния Секретар.

Член 23 - Нотификации

Генералният Секретар на Съвета на Европа съобщава официално на държавите членки на Съвета и на всяка държава, присъединила се към тази Конвенция, или която е била поканена да го направи:

а). всяко подписване;

б). депозирането на всеки документ за ратифициране, приемане, одобряване или присъединяване;

в). всяка дата на влизане в сила на тази Конвенция, съобразно нейните Членове 18, 19 и 20;

г). всеки друг акт, нотификация или доклад, отнасящи се до тази Конвенция.

Превод от френски език – Весела Георгиева,
тел. 0888 326 621