ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕДИННО ПОНЯТИЕ "ПРИЮТ" И
ЗАЛИЧАВАНЕ НА ПОНЯТИЕТО "ИЗОЛАТОР"

В съответствие с терминологията на Европейска Конвенция № 125 скитащи животни се настаняват в приюти. Понятие като "изолатори" не се използва: чл. 1, т. 4, Европейска Конвенция № 125: "Под приют за животни са разбира сграда с нетърговска цел, където могат да бъдат държани голям брой животни компаньони. Когато държавното законодателство и/или административните разпоредби позволяват, такава сграда може да приема скитащи животни."
Европейските конвенции съдържат минималните изисквания за хуманно отношение към животните, както гласи чл. 2, т. 3, Европейска Конвенция № 125: "Никоя разпоредба на тази Конвенция не отнема правото на страните да приемат по-строги мерки, за да осигурят защитата на животните компаньони или да прилагат разпоредбите, следващи по-долу за категории животни, които не са изрично цитирани в този документ."

Предложение: понятието "изолатор" да се замени с "приют"

В Чл. 182 се правят следните изменения:
- в ал. 1 се заличават думите "или изолатори", а в края се добавят думите "на общините или организациите за защита на животните" и текстът придобива следния вид:
чл. 182 (1) Безстопанствените кучета се залавят и настаняват в приюти на общините или организациите за защита на животните.