РАВНО ТРЕТИРАНЕ НА ДОМАШНИТЕ И БЕЗДОМНИ ЖИВОТНИ

Проектът на закон за ветеринарномедицинската дейност, № 554-01-15 нарушава чл. 12, а), ІІ от Европейска Конвенция №125 (ЕК № 125), който гласи: "независимо дали заловените животни ще се приютяват или ще се убиват, това трябва да бъде съобразено с принципите, заложени в тази Конвенция."; Чл. 3,т. 1 от ЕК №125 гласи: " Никой не трябва да причинява ненужно болка, страдания или страх на животно компаньон".
Като пример: в чл. 151, т. 10 се забранява: "прилагането на упойващи вещества или вещества, които увреждат здравето на животните, с изключение на случаите, които са медицински оправдани, при залавяне на безстопанствени животни или манипулации в рамките на разрешен опит", където всъщност се разрешава увреждане на здравето на безстопанствени кучета при залавянето им, което е абсолютно несъвместимо с европейските норми.

Предложението за изменение на чл. 151, т. 10,
съгласно ЕК №125 гласи:

В чл. 151, т. 10 се заличават думите "при залавяне на безстопанствени животни" и текстът придобива следния вид:
Чл. 151, т. 10 прилагането на упойващи вещества или вещества, които увреждат здравето на животните, с изключение на случаите, които са медицински оправдани или манипулации в рамките на разрешен опит;

В Раздел VІІІ, "Безстопанствени кучета" е предвиден
хуманен начин за залавяне на безстопанствени кучета, съгласно изискванията за хуманно отношение към животните в ЕК №125

Чл. 183
- създава се нова ал. 3:
(3) Използването на упойващи средства при залавянето и всички останали манипулации с кучета, се извършват само в присъствието на ветеринарен лекар.

В Глава ХІІІ"Административни разпоредби"е предвиден контрол
за спазването на минималните изисквания за хуманно отношение
и към залавяните безстопанствени кучета, съгласно ЕК №125

Чл. 459 се изменя така:
Чл. 459. При системни и/или груби нарушения на правилата за защита и хуманно отношение към безстопанствените кучета генералният директор на НВМС с разпореждане:
1. временно спира дейността на приюта;
2. отнема лиценза на ветеринарния лекар. (чл. 8, т. 4, ЕК № 125: "На база на декларацията, направена съобразно разпоредбите на Параграф 1, компетентната власт трябва да определи дали условията посочени в Параграф 3 са изпълнени или не. В случай, че условията не са изпълнени, компетентната власт трябва да препоръча мерки и ако е необходимо за защитата на животните, да забрани започването или продължаването на дейността".)