ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК НА РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ

Брой 191 от 29-ти юли 2003

Закон № 3170 - Домашни животни, бездомни животни и други разпоредби

Чл. 7. Събиране на бездомни кучета
1. Отговорни за събирането на бездомните кучета са общините. Събирането на бездомните кучета може да се извърши и от дружества за защита на животните, ако те притежават необходимото оборудване и помещения, в сътрудничество със съответната община. Общините също така се грижат екипите за събиране на бездомни кучета да се състоят от хора с подходящо обучение и опит в залавянето на животни и техниките за третирането им. Забранява се малтретирането на бездомни животни по време на тяхното залавяне и събиране.
2. Екипите за събиране на бездомни кучета се ръководят и контролират от ветеринарен лекар, който се определя от ветеринарната дирекция на съответната областна управа.
3. а. Кучетата, които се събират, се настаняват в приюти за бездомни животни. За изграждането и функционирането на тези приюти в частни или други имоти, се грижат общините и дружествата за защита на животните.
3. С общо решение на министрите на вътрешните работи и земеделието се определят условията и предпоставките за издаване на разрешения за изграждане и функциониране на приюти за бездомни животни, съгласно закон 604/1977 и ПУ 463/1978. Със същото решение се определят и условията за привеждане на приютите, които вече функционират, в съответствие с условията на този закон.
4. Кучетата, които се събират, се настаняват в приюти за бездомни животни, където се подлагат на ветеринарен преглед и остават, докато някой пожелае да ги вземе, за да се грижи за тях. Ако за куче, което е прибрано, се установи, че има обозначение от собственика му и същият е обявил, че е изгубено, то се връща на собственика. Не се разрешава взимането на кучета за отглеждане от лица, които не са навършили шестнадесет години, без писменото съгласие на лицата, притежаващи родителски права. Кучета, които се дават за отглеждане на частни лица, трябва предварително да бъдат обозначени, регистрирани и подложени на обезпаразитяване, ваксиниране и кастриране. Кучетата, които остават в приютите, след медицинско удостоверяване от страна на ветеринарния лекар на приюта, че са здрави, могат да бъдат върнати в естествената им среда, с решение на отговорните общински или кметски власти, в общинските административни граници и за предпочитане в района, от който са взети, само след като предварително бъдат подложени на обезпаразитяване, ваксиниране и кастриране. За надзора, грижата и добрите условия на живот на кучетата отговарят лицата, споменати в ал. 3.а.. При връщане на бездомните кучета в естествената им среда се има предвид броят на тези кучета в съответния район. Не се разрешава връщане на бездомни кучета в райони с болници, училища, спортни центрове, автомагистрали и летища.
5. Кучета, които са събрани и след ветеринарномедицински преглед се установи, че са опасни, съгласно т.В. на чл. 1, или страдат от неизлечима болест, се подлагат на евтаназия. Кучета, които не могат да се грижат за себе си поради старост или инвалидност и след ветеринарномедицински преглед се установи, че поддържането на живота им е безсмислено и нехуманно, също се подлагат на евтаназия. Кучета, за които след ветеринарномедицински преглед се установи, че са ранени или страдат от лечима болест, се подлагат на подходящо лечение в съответните приюти, а за лечението им отговаря ръководството на приюта.
6. Към чл. 46 на Закон 998/1979 (ДВ бр. 54 А,) се добавя ал. 7., която гласи следното:
"7. Посредством процедура и при предпоставките, определени в ал. 5., се разрешава изграждането и функционирането на центрове за закрила и приютяване на всякакъв вид бездомни животни. Молбата се придружава от документи, които са описани в т. Б и т. В. На чл. 2 от ПУ 190/1981 (ДВ бр 54 А,), и се разглежда в съответствие с разпоредбите на чл. 3. До чл. 7 на същия указ."
7. С Решение на Министъра на земеделието се уреждат въпросите относно начина, процедурата и службата, която отговаря за обозначаването и регистрацията на бездомните кучета, които са събрани, създаването на система за информация на гражданите за животните, които се предлагат за отглеждане, предаването им на новия собственик, обявяването, че са изгубени, приютяването им и връщането на кучетата с обозначение на собствениците им, връщането на бездомните кучета в естествената им среда, предаването на кучета в приюти за бездомни кучета от собствениците им, които не желаят да се грижат за тях, разрешените методи за евтаназия и всеки друг съответен въпрос.
8. С общо решение на минстрите на икономиката, финансите, вътрешните работи и земеделието, се предоставя финансова помощ на отговарящите за създаването и функционирането на приюти за бездомни животни, споменати в ал. 3.а. Със същото решение се определят кой ще получи субсидията, целта, размерът, процедурата и предварителните условия за отпускане на финансова помощ, както и всеки друг съответен въпрос.