АРХИВ


КУЧЕТАТА В БЪЛГАРИЯ ИМАТ НУЖДА ОТ ВАШАТА ПОМОЩ

СЕГА

ПРЕДСТОИ ПРИЕМАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА ДЕЙНОСТ

ПОДКРЕПЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ПРОМЕНИТЕ,
КОИТО ЩЕ ЗАЩИТЯТ ПРАВАТА НА ЖИВОТНИТЕ

Законът за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД) е единственият нормативен документ, който регламентира малка част от правилата за хуманно отношение към животните.
В БЪЛГАРИЯ ЛИПСВА ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ
Гражданите уведомяват Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС) като контролен орган за изпълнението на ЗВД за системни нарушения на тези правила. Проверки на НВМС установяват драстични закононарушения в общинските изолатори за кучета. Вместо да предприемат предвидените от закона наказателни мерки за отстраняване на нарушенията, НВМС премахват от проекта на ЗВД правилата, които се нарушават.
С нанесените промени в проекта на ЗВД, НВМС отрича стратегията на Световната здравна организация за управление на кучешката популация, като отхвърля всепризнатия метод на кастрация, за да регламентира евтаназията - метод, доказал се в практиката като неефективен и застрашаващ човешкото здраве.
Последиците от замяната на кастрацията с евтаназия в условията на години поддържана свръхпопулация ще бъдат за сметка на здравето на всички българи. За разлика от евтаназията метода на кастрация в България е съпътстван от редовна профилактика на кастрираните кучета, което разкъсва цикъла на разпространение на зоонози.
От поддържането на кучешката популация на улицата имат интерес единствено престъпните кръгове, които използват бездомните животни за суровина в забранени производства на територията на цивилизования свят.
До месец октомври 2005 г. проектът на закона, внесен под № 554-01-15 ще бъде приет от Българския Парламент.
Депутати от различни политически сили внесоха предложения за изменение и подобрение на Глава VІІ “Защита и хуманно отношение към животните” от Проекта. Предложенията са изготвени с оглед премахването на противоречията с европейските конвенции, по които България е поела ангажимент, както и въвеждането в българското законодателство на световно признати практики за решаване на проблема с безстопанствените животни.

Вашата подкрепа на основните моменти от тези предложения
ще бъде изключителна помощ за утвърждаването на
хуманното отношение към животните като държавна политика,
за което предварително Ви благодарим!

Побързайте!
ЖИВОТНИТЕ В БЪЛГАРИЯ РАЗЧИТАТ НА ВАС

Комисията по земеделие в Народното събрание, която обсъжда ЗВД, прие да отпаднат правилата за хуманно отношение към безстопанствените кучета. Единственият регламент за тези животни остава разпоредбата от стария закон за залавяне и евтаназиране на кучетата, непотърсени до две седмици. Моля да подкрепите нашия
АПЕЛ ЗА РЕГЛАМЕНТИРАНИ ПРАВА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА
В ЗАКОНА ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ
ЗА МОРАТОРИУМ ИЛИ УКАЗ НА ПРЕЗИДЕНТА ЗА ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ ИЗБИВАНЕТО НА КУЧЕТАТА ДО ПРИЕМАНЕТО НА ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТE

Благодарим за подкрепата!

Управителен съвет

АФА - БЪЛГАРИЯ

Следва писмото, което можете да изпратите като попълните формата, приложена в края на тази страница.
Вашите данни автоматично ще се пренесат в самото писмо.


ДО:

Г-Н ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ
ПРЕЗИДЕНТ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н ГЕОРГИ ПИРИНСКИ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н НИХАД КАБИЛ
МИНИСТЪР НА
МИНИСТЕРСТВО НА
ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н ВАСИЛ КАЛИНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н ГЕОРГИ БОЖИНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н АТАНАС ПАПАРИЗОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ПО ЕВРОПЕЙСКИ ВЪПРОСИ
В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


АПЕЛ


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЪРВАНОВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТАНИШЕВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПИРИНСКИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАБИЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАЛИНОВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОЖИНОВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПАПАРИЗОВ,
Изразявам позицията си относно предложенията за изменение и подобрение на Глава VІІ "Защита и хуманно отношение към животните" от Проекта на закон за ветеринарномедицинската дейност, внесен под № 554-01-15.
С оглед на премахване на противоречията с европейските конвенции, по които България е поела ангажимент, както и въвеждането в българското законодателство на световно признати практики за решаване на проблема с безстопанствените животни,

Декларирам своята подкрепа за

следните предложения, направени от депутати, представители на различни политически сили: Българска социалистическа партия; Национално движение Симеон ІІ; Демократи за Силна България
1. Равно третиране и еднакво прилагане на правилата за закрила и хуманно отношение към животните спрямо домашните и безстопанствени животни, съгласно основния принцип, залегнал в чл. 12 на Европейската конвенция за защита на животните компаньони №125/1987 г., ратифицирана от Република България, ДВ бр. 34 от 27.04.2004 г.;
2. Въвеждане на единно понятие "приют", в съответствие с терминологията на Европейска Конвенция № 125;
3. Утвърждаване на метода на кастрация и връщане по места на социализирани кучета от общините и организациите за защита на животните като основен за контрол върху кучешката популация, съобразено с положителния опит и законодателството на държави-членки на Европейския Съюз - Италия, Гърция, както и с мерките, препоръчани от Световната здравна организация (СЗО) за прилагане на кастрация като най-ефективният, траен и икономически изгоден метод (СЗО, Експертен комитет по беса, Осми доклад, Женева 1992, Серия №824; СЗО, Консултация върху приложимостта на глобален контрол и елиминиране на градския бяс, Женева 11-13 Декември 1989, VPH/93.116);
4. Ползване на мобилни клиники за провеждане на бърза масова кастрация в населени места по преценка на местните власти, съобразно нуждата и финансовите възможности на съответната общината.
5. Мерки при системни или груби нарушения на правилата за защита и хуманно отношение към безстопанствените кучета, които предвиждат:
  • временно спиране дейността на приюта;
  • отнемане лиценза на ветеринарния лекар.

Така предложените Изменения и допълнения гарантират условия за преустановяване на:
  • системните нарушения на изискванията, регламентирани в Европейските конвенции за защита на животните към тях;
  • опитите за компроментиране на Националната ветеринарномедицинска служба, Българското правителство, съставено от НДСВ и ДПС (2001-2005), 39-то Народно събрание, които одобриха изискванията за хуманно отношение към животните в Глава VІІ към Законопроект за ветеринарномедицинската дейност, № 402-01-48/24.09.2004, по-късно претърпели промени в Законопроект № 554-01-15 в разрез с европейските изисквания и нуждите на българското общество, изразени в писмо на НВМС, № Е-27/03.02.05 г.;
  • поддържането на кучешката популация на улицата с цел използването на бездомните животни за безплатна суровина в забранени производства на територията на цивилизования свят.

Надявам се във Вашата готовност да подкрепите тези предложения, за да бъдат одобрени и приети на второ четене от народните представители в 40-то Народно събрание.
РЕШЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ДА ОТПАДНАТ ОТ ПРОЕКТА НА ЗАКОНА ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ ТЕКСТОВЕТЕ, РЕГЛАМЕНТИРАЩИ ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА, ОБУСЛАВЯ ЕДИНСТВЕНАТА ФОРМУЛА ЗА СПАЗВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОНВЕНЦИЯ №125 -
МОРАТОРИУМ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
или
УКАЗ НА ПРЕЗИДЕНТА
за преустановяване избиването на кучетата в България
до приемането на закон за защита на животните

С уважение: Вашето име

Адрес: Вашият адрес

Дата: ....................

За да изпратите това писмо,
моля попълнете необходимата информация

Вашият e-mail: *
Вашето име: *
Вашият адрес: *

Изпрати копие от това писмо и на моя e-mail