МЕРКИ ПРИ СИТЕМНИ И ГРУБИ НАРУШЕНИЯ
НА ПРАВИЛАТА ЗА ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ

През юни 2005 г. германски депутати настояха пред Главна Прокуратура да преустанови дейността на изолаторите в България поради системните груби нарушения на хуманното отношение към кучетата, настанявани там. Бяха предоставени на Главния Прокурор на Република България материали, доказващи твърденията на г-жа Барбара Рютинг и нейните колеги. Настоящият Закон за ветеринарномедицинска дейност(обн., ДВ, бр. 42 от 5 май  1999 г.) предвижда мерките, въз основа на които г-жа Рютинг отправя своя апел: в чл. 103, който гласи: "При нарушения, които увреждат здравето на хората и животните или създават опасност за живота им, органите на НВМС затварят обекта за срок от един до шест месеца и уведомяват прокуратурата", както и в чл. 105, който гласи: "Министърът на земеделието .... по предложение на НВМС може да лишава от право да упражняват ветеринарномедицинска професия за срок от една година висши и средни ветеринарни специалиалисти, които умишлено или при груба небрежност допускат нарушения на служебните си задължения
Мерките за контрол са предвидени съгласно чл. 8, т. 4, Европейска Конвенция № 125: "На база на декларацията, направена съобразно разпоредбите на Параграф 1, компетентната власт трябва да определи дали условията посочени в Параграф 3 са изпълнени или не. В случай, че условията не са изпълнени, компетентната власт трябва да препоръча мерки и ако е необходимо за защитата на животните, да забрани започването или продължаването на дейността"
След проведената среща г-жа Рютинг получaва от представителите на Главна Прокуратура уверение за своевременната проверка на сигналите за нарушения и отстраняване на установените пропуски.
По-късно всички тези ежедневно пренебрегвани изисквания за хуманно отношение към животните, съгласувани с Европейските конвенции, отпадат в най-новия проект на ЗВД.
Този тъжен факт потвърждава безсилието на институциите да контролират спазването на закона в България. Неспособността да се предприемат предвидените наказателни мерки за отстраняване на системните закононарушения, извършвани от кметовете, лишават животните в България от регламентираните им права досега.

Предложения за Глава ХІІІ "Административни разпоредби"
предвиждат мерки за строг контрол относно спазването
на минималните изисквания за хуманно отношение
към залавяните безстопанствени кучета, съгласно ЕК №125

Чл. 459 се изменя така:
Чл. 459. При системни и/или груби нарушения на правилата за защита и хуманно отношение към безстопанствените кучета генералният директор на НВМС с разпореждане:
1. временно спира дейността на приюта;
2. отнема лиценза на ветеринарния лекар."