ПОДКРЕПЕТЕ АФА В ИСКАНЕТО Й ДА БЪДЕ ПРЕУСТАНОВЕНА ДЕЙНОСТТА НА ЧАСТНИТЕ ИЗОЛАТОРИ В БЪЛГАРИЯ

На практика в тези съоръжения за избиване на кучета контролът върху дейностите е невъзможен. Не са единични случаите, когато в резултат на установени закононарушения, Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС) съставя актове за прекратяване на дейността на съответния изолатор, но частниците не изпълняват разпорежданията на държавния контролен орган. (София, Велико Търново, Враца, Видин...)
Подкрепете подписката за затваряне на частните изолатори за кучета, където с парите на данъкоплатците се потъпкват законите на Република България. Неправителствените организации за защита на животните подготвят материяли, въз основа на които ще настояват пред българските и европейски власти за закриването на СЪОРАЖЕНИЯТА НА СМЪРТТА - ЧАСТНИТЕ ИЗОЛАТОРИ. Още през лятото на 2005 г. г-жа Барбара Рютинг - депутат от Баварския Ландтаг внесе в Главна прокуратура на Р България материали от 103 страници, доказващи грубите закононарушения в българските изолатори за кучета.
И вие можете да помогнете за отстояването на правата на животните в България, като изпращате попълнените подписки на пощенския адрес на фондацията: гр. София 1000, бул. "Гоце Делчев", бл.24А - Б-28 или след сканиране на електронния й адрес: afa_bulgaria@abv.bg

Моля не попълвайте колонката за поредните номера! Благодаря!