АФА-БЪЛГАРИЯ в защита на животните
ТОП - НОВИНА декември 2007


ХРОНОЛОГИЯ НА ЧОВЕШКOTO ПАДЕНИЕ

 

С чувство на гордост и удовлетвореност бе изготвена топ-новината за месец ноември, когато в Народното събрание бе постигнат консенсус за стратегията, включваща прилагането на метода "TNR" за установяване на контрол върху популацията от бездомни кучета и котки. Правителство, Народно събрание, Европейски парламент, международни и български експерти - всички подкрепиха регламентирането на масовата кастрация на кучета и котки с връщането по обитаваните от тях места.

Радостта ни бе миг на просветление и извисяване след дългите години на ежедневна борба за оцеляване. Спонтанно се роди идеята за монтирането на плоча в памет на хилядите избити кучета в "кучешкия концлагер" на София - бившия софийски изолатор в Лозенец. По ирония на съдбата обявихме стартирането на Кампанията под надслов "Никога повече концлагери".

Не сме и подозирали, че Комисията по земеделие в Народното събрание, гласувала единодушно за "TNR", вече е задействала следващия си ход за регламентирането на новите концлагери за кучетата на България.

"...телени ограждения, извън границите на населените места..."

Там някъде в МЪРТВАТА ЗОНА.

АФА-БЪЛГАРИЯ ОТКАЗВАМЕ ДА ПРИЕМЕМ, ЧЕ ТАКЪВ ЗАКОН ЗАЩИТАВА ЖИВОТНИТЕ!

АФА-БЪЛГАРИЯ АПЕЛИРАМЕ КЪМ ЧОВЕЦИТЕ НА ТАЗИ ПЛАНЕТА ДА ПОДКРЕПЯТ ПРОТЕСТА НИ СРЕЩУ ДИСКРИМИНИРАНЕТО НА БЕЗДОМНИТЕ ЖИВОТНИ

АПЕЛ НА АФА-БЪЛГАРИЯ

ПРОЕКТОЗАКОНЪТ ЗА ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ В БЪЛГАРИЯ ДИСКРИМИНИРА БЕЗДОМНИТЕ КУЧЕТА

Не позволявайте бездомните животни в България да бъдат затваряни в "телени ограждения извън населените места", наречени от Комисията по земеделие в Парламента "временни приюти", където хилядите настанени кучета ще се самоизяждат и избиват помежду си. Тази драконова мярка е предложена от председателя на Комисията - Калинов, който въпреки първоначалното приемане на метода "TNR"(улови, кастрирай, върни) за овладяване на популацията на бездомните животни, въвежда тази алтернатива, която няма да реши проблема с уличните кучета в България, а само ще унищожава периодично хиляди животни.

Идеята за "временни приюти" е много по-жестока от досега съществуващите срамни за България инсталации за убиване на кучета - "изолатори".

Отново се повтаря опита от 2005г. български проектозакон да нарушава чл. 12 от Европейската Конвенция № 125 и Чл. 5 от Конституцията на РБългария.
Регламентираният метод "TNR" от проектозакона на вносителя има подкрепата на Българското правителство, Европейския парламент, Европейската комисия, Кмета на столицата Генерал Бойко Борисов, авторитетни български и европейски политици, експерти, обществени организации.

Методът бе одобрен на първо четене от Парламента и на второ четене от Комисията по земеделие без възражения. На второ четене в зала бе върнат от члена на Комисията и шеф на парламентарната група на Симеон Сакскобургготски - г-н Моллов, който само преди два дни бе гласувал за "TNR".

ПОМОГНЕТЕ ДА СПРЕМ БЕЗМИСЛЕНИТЕ УБИЙСТВА НА БЕЗДОМНИ КУЧЕТА И КОТКИ!
АФА-България е признателна за вашата готовност да погнете на кучетата в България
СЕГА!

Предлагаме Ви ПИСМО-ОБРАЗЕЦ, което да изпратите на следните адреси до:

Вицeпрезидента на Европейския Парламент - Инго Фридрих, Председателя на Комисията по земеделие в Европейския парламент - Нейл Париш, Председателя на Българския Парламент - Георги Пирински, Председателя на Комисията по земеделие на Българския Парламент - Васил Калинов

Можете да изпратите писмото и чрез автоматична форма - на български и на английски.

ПИСМО

ДО
Д-Р ИНГО ФРИДРИХ
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Г-Н НЕЙЛ ПАРИШ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ В
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Г-Н ГЕОРГИ ПИРИНСКИ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н ВАСИЛ КАЛИНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ В
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АПЕЛ

УВАЖАЕМИ ДОКТОР ФРИДРИХ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПАРИШ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПИРИНСКИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАЛИНОВ,

Апелираме към Вас в рамките на Вашите правомощия да съдействате за прекратяването на опитите за нарушаване на чл. 12 от Европейската Конвенция № 125 и Чл. 5 от Конституцията на РБългария чрез въвеждането на дискриминационни мерки спрямо бездомните животни: Досега съществуващите срамни за България инсталации за убиване на кучета - "изолатори" ще бъдат заменени с "временни приюти"- "телени ограждения извън населените мeста", където хилядите затворени кучета ще се самоизяждат и избиват помежду си.

Не допускайте с "временните приюти" да продължи досегашната корупционна практика на изолаторите, която доказа за изминалите осем години своята неефективност за овладяване на популацията от бездомни животни.

Дайте шанс на световноутвърдения метод "TNR", чрез който след гратисен период на връщане на кастрираните кучета по обитаваните от тях места, работата приключва с изтеглянето на обработените животни от улицата в приюти, с което популацията от улични животни изчезва.

Включените регламенти с прилагането на "TNR" в законопроекта са синхронизирани с успешната световна практика, становището на български и международни експерти и имат подкрепата на Европейския парламент, Европейската комисия, Министерски съвет в лицето на Премиера на РБългария, г-н Сергей Станишев, Кмета на столицата, Генерал Бойко Борисов и други авторитетни и влиятелни политици.

Надяваме се на Вашата своевременна реакция.

С надежда за вашата подкрепа:
/вашето име/

адрес:
/вашият адрес/
дата:

Писмото на английски:

TO
DR. INGO FRIEDRICH
VICE-PRESIDENT
OF THE EUROPEAN PARLIAMENT

MR. NEIL PARISH
CHAIRMAN
OF THE EP AGRICULTURE COMMITTEE

MR. GEORGI PIRINSKI
CHAIRMAN
OF THE NATIONAL ASSEMBLY
OF THE REPUBLIC OF BULGARIA

MR. VASIL KALINOV
CHAIRMAN
OF THE SELECT COMMITTEE
ON AGRICULTURE
AT THE NATIONAL ASSEMBLY
OF THE REPUBLIC OF BULGARIA

APPEAL

DEAR DR. FRIEDRICH,
DEAR MR. PARISH,
DEAR MR. PIRINSKI,
DEAR MR. KALINOV,

We appeal to you to cooperate, within your authority, for an end to the attempts at violation of Art. 12 of European Convention № 125 and Art. 5 of the Constitution of the Republic of Bulgaria through the introduction of discriminatory measures against stray animals: The existing facilities for killing dogs - the "isolators" - which are already a disgrace for Bulgaria, will be replaced by "temporary shelters", "wire-fenced enclosures outside the towns and villages," where the thousands of rounded up dogs will eat and kill one another.

Do not allow the "temporary shelters" to prolong the existing corrupt practice of the isolators - a practice which has proven, for the past eight years, its inefficacy in controlling the population of stray animals.

Give a chance to the world-renowned "TNR" (trap-neuter-return) method; after a grace period of returning the neutered dogs to their sites, they will be housed into shelters, and the stray dog population will disappear as a result of the absence of breeding animals.

The regulations provided for the application of "TNR" in the bill have been synchronised with successful international practices and with the opinions of Bulgarian and international experts, and they have the support of the European Parliament, the European Commission, the Council of Ministers in the face of the Prime Minister of the Republic of Bulgaria, Mr. Sergei Stanishev, the Mayor of the capital, Gen. Boiko Borisov, and other noted and influential politicians.

We hope that you will react in a timely manner.

Looking forward to your support,
/your name/
address:
/your address/
date:…………….

ДА СИ ПОЖЕЛАЕМ ЗА НОВАТА 2008 ГОДИНА
ДОСТОЙНИ ДЕЛА, ЗДРАВЕ И ХАРМОНИЯ!

Управителен съвет АФА-България

 


» ТОП–НОВИНИ 2007
» ТОП–НОВИНИ 2006